Πρόκειται για μια μοναδική μεθοδολογία, με ερευνητικές αποδείξεις (Evidence Based), που με ανθρωποκεντρική επιστημονική προσέγγιση  επαναφέρει την κινητική λειτουργία του σώματος μετά από μία δυσλειτουργία. Ο σκοπός της μεθόδου είναι το σώμα να αναπρογραμματίσει την ισορροπία και την ομαλή ενεργοποίηση όλων των νευρομυϊκών συναρμογών. 

Η μέθοδος αυτή θεωρεί πολύ σημαντικό να μην υποδιαιρέση τους ασθενείς σε ειδικούς τομείς (νευρολογικούς, ορθοπεδικούς…), αλλά να αντισταθμίσει τα ελλείματα τους τοσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική τους εφαρμογή.

Βλέπουμε συχνά ότι η απώλεια της ομαλής ανθρωπινης  κίνησης, οδηγεί σε κακή λειτουργικότητα με αποτέλεσμα τον πόνο.

Υπεύθυνο για την ανθρώπινη κίνηση είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα που οργανώνει, την κίνηση, γι αυτό  και οι πληροφορίες από την περιφέρεια είναι απαραίτητες.

Υπάρχουν συνηστώσεις της κίνησης που είναι βασικές στην μεθοδολογία αυτή, ώστε να οργανωθεί μια λειτουργική δραστηριότητα  και να παρέμβουμε ώστε να ομαλοποιήσουμε μια μη φυσιολογική λειτουργικότητα.