Νευροδυναμική Αξιολόγηση

Μία νευροδυναμική αξιολόγηση αξιολογεί το μήκος και την κινητικότητα διαφόρων τμημάτων του νευρικού συστήματος. Εκτελούνται από τον θεραπευτή που τοποθετεί προοδευτικά περισσότερη ένταση στο τμήμα του νευρικού συστήματος που εξετάζεται και χωρίζεται σε δοκιμές άνω και κάτω άκρων.
Αυτές οι δοκιμασίες τάσης εκτελούνται για τον έλεγχο της συμπίεσης περιφερικού νεύρου ή ως μέρος της νευροδυναμικής εκτίμησης .
Αυτές οι δοκιμές είναι τόσο διαγνωστικές όσο και θεραπευτικές. Μόλις γίνει η διάγνωση της ριζοπάθειας, γίνονται οι δοκιμές για την κινητοποίηση του εγκλωβισμένου νεύρου.